Dragon Mining aikoo valittaa Avin päätöksestä

Vesa Kangas 10.12.2015 16:07 | Lähetä palautetta artikkelista
Oriveden kultakaivoksen kuivatusvedet päätyvät läheiseen vesistöön. Haitalliset vaikutukset ulottuvat Näsijärven Paarlahdelle asti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi Dragon Mining Oy:n ympäristölupahakemuksen Oriveden kultakaivoksen toiminnan jatkamisesta. Yhtiö aikoo valittaa päätöksestä.
Avin hylkäävä ympäristölupapäätös merkitsee käytännössä kaivoksen sulkemista. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta esitettävä aluehallintovirastolle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista kaivoksen sulkemiseen liittyvistä toimista.
Suunnitelmaan tulee sisältyä kaivoksen jälkihoito- ja maisemointisuunnitelma sekä jälkitarkkailusuunnitelma.

Käytännössä kaivosyhtiö pystyy jatkamaan valituksen avulla toimintaansa toistaiseksi. Toimitusjohtaja Brett Smithin mukaan yhtiö aikoo valittaa saamastaan päätöksestä. Valitusten käsitteluajat ovat olleet kuukausia tai jopa vuosia, joten ihan heti ei liikenne kaivoksella ei hiljene.
– Tämänkin ympäristöluvan haku alkoi jo vuonna 2010, Brett Smith sanoo.
Smith arvelee, että kaivoksen aiheuttamat ympäristöongelmat, erityisesti alapuolisen vesistön kärsimät vauriot, periytyvät aiemman toimijan ajoilta.
– Me olemme parantaneet kaivoksen kuivatusvesien käsittelyä, Smith kertoo.

Avi ei pidä tehtyjä parannuksia riittävinä. Keskeinen kysymys Oriveden kaivoksen ympäristölupakäsittelyssä on ollut kaivoksen kuivatusvesien ja kaivannaisjätealueen hulevesien vesistövaikutukset. Avin mukaan kaivostoiminnan jatkaminen vaatisi vesienkäsittelyyn merkittäviä konkreettisia parannuksia, joita hakija ei ole riittävästi esittänyt.
Avi arvioi, että kaivostoiminta on aiheuttanut ja tulisi hakemuksen mukaisena jatkuessaan aiheuttamaan merkittävää vesistön pilaantumista erityisesti Ala-Jalkajärvessä ja Peräjärvessä. Haitalliset vaikutukset ulottuisivat jossain määrin myös Näsijärven Paarlahdelle.